Kỳ thi 141 vào ngày 11/04/2018

  Tại Hà Nội   Thời gian: 9h30 sáng Địa điểm:  Nhà C,Trường Đại Học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, Thanh xuân Điều kiện dự thi:  Mang Hộ chiếu ※ Thẻ căn cước …

Kỳ thi 140 vào ngày 09/09/2018

  Tại Hà Nội   Thời gian: 9h30 sáng Địa điểm:  Nhà C,Trường Đại Học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, Thanh xuân Điều kiện dự thi:  Mang Hộ chiếu ※ Thẻ căn cước …

Kỳ thi 139 vào ngày 08/07/2018

  Tại Hà Nội   Thời gian: 9h30 sáng Địa điểm:  Nhà C,Trường Đại Học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, Thanh xuân Điều kiện dự thi:  Mang Hộ chiếu ※ Thẻ căn cước …

Kỳ thi 138 vào ngày 13/05/2018

  Tại Hà Nội   Thời gian: 9h30 sáng Địa điểm:  Nhà C,Trường Đại Học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, Thanh xuân Điều kiện dự thi:  Mang Hộ chiếu ※ Thẻ căn cước …