[Bài thi cp đ F-G]

Điểm tối đa: 350, đánh giá cấp độ F-G

Trên 180 điểm, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ nếu không có phần nào trong 8 phần bị điểm liệt.

Cụ thể:

PHẦN ĐỌC – VIẾT (60 PHÚT)

Nội dung Số câu Điểm mỗi câu Tổng điểm
Từ vựng – Ngữ pháp 25 03 75
Đọc hiểu 10 05 50
Hán tự 10 03 30
Câu hỏi ngắn 05 04 20
Tổng điểm     175

PHẦN NGHE HIỂU (25 PHÚT)

Nội dung Số câu Điểm mỗi câu Tổng điểm
Nghe tranh ảnh 04 05 20
Nghe hiểu đoạn văn 03 05 15
Nghe ứng đáp 14 05 70
Hội thoại/giải thích 10 07 70
Tổng điểm     175

Sau phần thi đọc là phần thi nghe, không có giải lao giữa hai phần thi.

Điểm số và đánh giá

Điểm tối đa 350 điểm (Đọc: 175, Nghe: 175)

Cấp độ F            Trên 250 điểm (CEFR A1) = N5

Cấp độ G           Trên 180 điểm

Không đạt         Dưới 180 điểm

N5 = 250 điểm