KỲ THI 148 – 12/01/2020

Thông tin về kỳ thi J.TEST – J.TEST VIETNAM HUONG DAN/AC-DE-FG ĐĂNG KÝ DỰ THI Hạn đăng ký: 13/12/2019 Đăng ký thông tin gồm: Hộ chiếu (phô tô), 2 Ảnh …

KỲ THI 147 – 03/11/2019

Thông tin về kỳ thi J.TEST – J.TEST VIETNAM HUONG DAN/AC-DE-FG ĐĂNG KÝ DỰ THI Hạn đăng ký: 10/10/2019 Đăng ký thông tin gồm: Hộ chiếu (phô tô), 2 Ảnh …