KỲ THI 160

Số điểm: Đọc: 405 - Nghe: 345

Đạt cấp độ: PRE B - Tương đương N1

Chuyên ngành: Tiếng Nhật, là phiên dịch viên tại Công ty Nhật Bản