TẠM HOÃN KỲ THI J.TEST

J.TEST VIETNAM xin thông báo   Theo Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, …