Ngày thi:17/01/2021
Hạn nộp hồ sơ :17/12/2020
Địa điểm : Hanoi, Danang, Quy Nhon, Ho Chi Minh

CẤP ĐỘ AC (N2, N1)

Thời gian

Phần thi

Thời gian làm bài

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • Không có thời gian giải lao giữa 2 phần thi

CẤP ĐỘ DE (N4, N3)

Thời gian

Phần thi

Thời gian làm bài

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • Không có thời gian giải lao giữa 2 phần thi

CẤP ĐỘ FG (N5)

Thời gian

Phần thi

Thời gian làm bài

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • Không có thời gian giải lao giữa 2 phần thi