J.TEST 152 [ Đáp án ] PDF

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 152 vào ngày 13/09/2020 : Đáp án cấp độ AC : J152_AC_20587ans Đáp án cấp độ DE : J152_DE(B)_2058ans Đáp án cấp độ FG : J152_FG(B)_2058ans …

J.TEST 151 [ Đáp án ] PDF

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 151 vào ngày 12/07/2020 : Đáp án cấp độ AC : J151_AC_2950ans Đáp án cấp độ DE : J151_DE(B)_2950ans Đáp án cấp độ FG : J151_FG(B)_2950ans …